ZKO PoděbradyZKO Poděbrady
VNITŘNÍ ŘÁD ZKO PODĚBRADY - 349
VNITŘNÍ ŘÁD ZKO PODĚBRADY – 349
Úvod:
Vnitřní organizační řád cvičiště vychází a je v souladu s platnými stanovami ČKS. Kynologické cvičiště ZKO Poděbrady - 349 a jeho zařízení slouží k zájmové kynologické činnosti.
Obsah:
1. Orgány ZKO
2. Členství v klubu
3. Práva členů
4. Povinnosti členů
5. Příspěvky
6. Hostování
7. Externí figuranti a instruktoři výcviku
8. Provozní řád cvičiště
1. Orgány ZKO tvoří:
a) členská schůze
Členská schůze je nejvyšší orgán ZKO. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Členská schůze může být svolána na návrh nejméně jedné třetiny členské základny prostřednictvím výboru ZKO, a to ve lhůtě do jednoho měsíce. Dále podle článku č. 24 stanov ČKS.
b) výbor ZKO
Výbor ZKO je výkonným orgánem a jeho složení je schváleno členskou schůzí. Minimální počet členů výboru jsou 3 osoby.
Předseda – statutární zástupce
Pokladní – evidence finančních prostředků, zpracování ekonomických údajů, pokladna
Hospodář –hospodaření ZKO, evidence majetku, příprava brigádnické činnosti
Výcvikář – vede výcvik, zajišťuje výcvikové a chovatelské akce
c) revizní komise
Kontrola veškeré činnosti, zejména plnění přijatých usnesení a hospodaření


2. Členství v klubu (vznik, zánik):
Členem klubu se může stát zájemce, který souhlasí s dodržováním vnitřního řádu ZKO Poděbrady a zároveň absolvoval kurz poslušnosti v ZKO. O přijetí nového člena rozhodne výbor ZKO na základě písemné přihlášky, a to nejpozději do 14 dnů od přijetí přihlášky.
U nezletilých osob do 18 let je členství podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce, který musí být nedílnou součástí přihlášky.
Výbor ZKO může výjimečně povolit členství bez absolvování kurzu poslušnosti pro zkušené psovody.
Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO.
O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO.
Členská schůze ZKO schvaluje čestné členství na základě předložených návrhů.
3. Práva členů:
Každý člen ZKO má právo užívat vybavení klubu, účastnit se akcí klubu, být informován o činnosti klubu.
Má právo nahlédnout do účetních knih a požadovat vysvětlení k finančním operacím.
Má právo se v opodstatněných případech zúčastňovat jednání výborové schůze ZKO (týkající se jeho osoby, nebo jeho návrhu a připomínek).
Má právo volit a být volen od 18 let věku, hlasovat může člen starší 15 let.
Má právo reprezentovat klub na akcích svazu dle svého uvážení.
Člen má právo podávat návrhy na vylepšení výcvikových pomůcek a zlepšení chodu organizace.
Docházka na výcvik je dobrovolná.
4. Povinnosti členů:
Včas platit členské příspěvky a to do 31. 12. kalendářního roku.
Účast na brigádách je povinná pro všechny členy i hosty klubu. Každý je povinen odpracovat 10 brigádnických hodin za kalendářní rok, mládež do 15 let 5 hodin za kalendářní rok.
Neodpracování brigádnických hodin je sankcionováno 100,-Kč za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu splatné k rukám pokladní klubu.
Od brigádnických hodin může být člen osvobozen z vážných zdravotních důvodů po schválení výborem ZKO.
Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.
5. Příspěvky:
Členský příspěvek na kalendářní rok je splatný vždy do 31.12. roku předcházejícího.
První členský příspěvek je splatný společně s podanou přihláškou.
Příspěvky jsou splatné k rukám pokladní klubu.
Instruktoři a figuranti klubu se věnují členům klubu ve svém volném čase a zdarma. Platí příspěvky ve stejné výši jako ostatní členové.
a) Členské příspěvky:
stávající člen……………………………... 500,- Kč/rok
nový člen (po dobu 3 let) ……….. 1500,- Kč/rok
kurzista (pokročilý)………………..…1500,- Kč/rok
mládež, důchodce………………..….1000,- Kč/rok
b) Ostatní příspěvky:
Hostující člen 1 000 Kč,-/kalendářní rok
6. Hostování:
Hostování v klubu je umožněno členovi kterékoliv ZKO, pokud souhlasí s dodržováním vnitřního řádu ZKO Poděbrady a vyplní žádost o hostování se základními údaji o své osobě a psu.
O přijetí hosta rozhodne s konečnou platností výbor ZKO Poděbrady.
Doba hostování je omezena vždy na 1 kalendářní rok, tzn. končí vždy k 31.12.
V případě zájmu o prodloužení hostování je nutné znovu požádat nejpozději 30 dnů před vypršením doby hostování .
Hosté mají stejná práva a povinnosti při výcviku a využívání cvičebních pomůcek jako členové ZKO.
Hosté nemají právo rozhodovat o vnitřních záležitostech klubu, nemají právo volit ani být voleni do funkcí v klubu, a dále nemají právo zasahovat do vedení výcviku, pokud nejsou pověřeni členem výboru.
7. Externí figuranti a instruktoři výcviku:
Právo pozvat si externího figuranta či instruktora výcviku má každý řádný člen klubu. Musí však toto neprodleně vyvěsit na klubovou vývěsku a webové stránky klubu s kontakty na osobu, která akci organizuje. Podmínkou pro možnou účast externího figuranta či instruktora je účast nejméně 5 členů klubu. V případě volné kapacity se mohou zúčastnit i nečlenové klubu, za předem domluvených podmínek.

8. Provozní řád cvičiště ZKO PODĚBRADY - 349:
a) Hlavním výcvikovým dnem je neděle
začátečníci od: 9 hodin
pokročilí od: 10 hodin
Ve výcvikový den je nutné dodržovat stanovený čas určený pro začátky kurzů.
Využít cvičiště mimo výcvikový den lze pouze po domluvě s provozovatelem útulku.
b) Na cvičiště psovod dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince.
c) Háravé feny mají povolen přístup na cvičiště, na cvičební plochy (poslušnost + obrany) chodí zásadně jako poslední a nenarušují tím tak výcvik ostatních.
d) Psovod odpovídá za škody způsobené svým psem, neničí cvičební pomůcky a po skončení výcviku je vrátí na původní místo.
e) Během pobytu na cvičišti je nutné necvičící psy umístit do odkládacího kotce, popř. umístit psa v autě, přívěsu, apod.
f) Uvazování psů v areálu cvičiště je zakázáno.
g) Osoby, které jsou na cvičišti jako hosté některého člena musí být hostitelem poučeny o řádu cvičiště a o tom, že dráždění či hlazení cizích psů bez souhlasu jejich majitelů je zakázáno a může být důvodem pro zakázání vstupu těchto osob do prostor cvičiště. Je zakázán pohyb těchto osob v prostoru odkládacích kotců.
h) Děti (do 15 let) se mohou na cvičišti pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby
ch) Venčení psů je možné v prostorách mimo areál ZKO. Pokud dojde k náhodnému vyvenčení psa v prostoru cvičiště nebo udržované neoplocené venkovní cvičební plochy, je psovod psa povinen toto uklidit.
i) Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko, zranění pro ostatní psy, nebo osoby.
j) Parkování je možné před vjezdem na cvičiště.
k) Vjezd vozidel do prostoru cvičiště je možný pouze v odůvodněných případech.

Případné změny Vnitřního řádu a provozního řádu přísluší pouze členské schůzi. Tyto řády byly schváleny členskou schůzí dne 28. 6. 2020, s platností ode dne schválení.
powered by Smart4Web Content ©2007