ZKO PoděbradyZKO Poděbrady
POKLADNA
EKONOMICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE

Účetní: pí. Obadalová
Pokladní: Jana Andělová
Hospodář: Vratislav Beneš

HOSPODAŘENÍ KLUBU
Pravidla pro hospodaření schvaluje každoročně členská schůze. Stanoví rozsah oprávnění k čerpání finančních prostředků na organizaci akcí a údržbu areálu. Určuje výši členských příspěvků a dalších poplatků ZKO. Podle plánu akcí a údržby pro daný rok stanoví minimální povinný rozsah účasti členů na údržbě areálu a vybavení klubu a na organizaci akcí. Členská schůze rovněž projednává zprávy výboru i revizní komise o hospodaření.

PŘÍJMY A VÝDAJE
Příjmy klubu tvoří zejména členské příspěvky a poplatky za účast ve výcvikových kurzech pořádaných klubem. Výdaje tvoří zejména náklady na výcvik a pomůcky pro výcvik, na údržbu areálu a vybavení.
O výši poplatků členů vůči ZKO (jako jsou zejména členské příspěvky, výše poplatku za neodpracovanou brigádnickou hodinu, a příp. zálohy) rozhoduje členská schůze vždy s nejméně 3 měsíčním předstihem a pokud možno tak, aby změna začala platit od začátku kalendářního roku.

ČINNOST POKLADNY
Zabezpečení pokladny je provedeno příruční pokladnou. Příruční pokladna je umístěna v bytě pokladní v uzamykatelné skříni.

Provoz pokladny: ve dnech, kdy ZKO pořádá pravidelný výcvik, případně ve dnech, kdy je pořádána kynologická akce. Dále dle potřeby a možnosti pokladní, případně dle dohody.

Pokladna slouží k příjmu a výdeji peněžní hotovosti, která je ukládána do příruční pokladny.

Příjmy finanční hotovosti se provádí na základě příjmových pokladních dokladů a výdaje finančních hotovostí na základě výdajových pokladních dokladů.

Denní limit hotovosti v hlavní pokladně je stanoven na výši 15 000 Kč. Částky nad stanovený limit je pokladník povinen odvádět na bankovní účet.

Závěrka se provádí měsíčně k poslednímu dni měsíce.

ÚHRADA VÝDAJŮ

Individuální nároky na úhradu výdajů, souvisejících s činností pro ZKO uplatňuje žadatel předáním kompletních podkladů pokladníkovi ZKO.
Drobné finanční výdaje do výše 5 000,- Kč měsíčně je pokladní oprávněna uhradit dle vlastního uvážení bez souhlasu výboru ZKO.
Finanční úhrada úkonů (do 20 000,- Kč měsíčně) musí být předem odsouhlasena výborem ZKO, v naléhavých případech předsedou ZKO a děje se na principu hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostředků.
Finanční úhrada úkonů (nad 20 000,- Kč) musí být předem odsouhlasena členskou schůzí.

BANKOVNÍ DOKLADY
Styk s bankou zajišťuje pokladní.
Pokladní přebírá výpisy z peněžního ústavu a provádí kontrolu pohybu peněz na účtu.
Veškeré záznamy, které se týkají disponování s peněžními prostředky na bankovních účtech, jsou podepisovány členy, jejichž podpisové vzory byly předány příslušnému peněžnímu ústavu (účetní, hospodař ).

ÚČETNÍ DOKLADY
Všechny účetní doklady (faktury, stvrzenky) se shromažďují u pokladní sl. Andělové.
Formální a věcnou správnost účetního dokladu potvrzuje člen výboru ZKO.
Po odsouhlasení účetních dokladů provede jejich úhrady a následně je předá účetní k dalšímu zpracování.
Pokladní úzce spolupracuje s účetní ZKO za účelem vyhotovení daňového prohlášení.

MAJETEK ZKO
Hospodář vede seznam majetku zakoupeného z peněz ZKO (movitý, spotřební), tak aby mohl tento seznam být předložen k nahlédnutí každému členu ZKO, který o to požádá.
Jedná se především o soupis výcvikových pomůcek, překážek, figurantských potřeb, nářadí apod.
Hospodář předkládá výboru ZKO ke schválení návrh na vyřazení výcvikových či figurantských pomůcek a dalšího majetku především z důvodu opotřebení či nemožnosti opravy.

Směrnice byla schválena Členskou schůzí ZKO Poděbrady dne 28. 6. 2020 a tímto dnem, také nabyla účinnosti.
powered by Smart4Web Content ©2007