PROVOZNÍ ŘÁD

Celý areál cvičiště včetně jeho zázemí slouží k provozování zájmové kynologické činnosti a kynologickému výcviku psů podle platných stanov ČKS a zkušebních řádů platných pro sportovní výcvik.


Všichni přítomní v areálu cvičiště jsou povinni se řídit tímto provozním řádem.

1. Zákaz vstupu s nemocným či řádně nenaočkovaným psem

2. Háravé feny mají vstup do areálu pouze po předchozí dohodě s instruktorem

3. Do areálu je nutné vstupovat se psem na vodítku (uvolnit psa z vodítka lze pouze se souhlasem instruktora nebo v době, kdy neprobíhá žádný výcvik)

4. Zákaz volného pobíhání psů bez dozoru psovoda

5. Účastníci výcvikových kurzů mají povinnost

  • chodit včas na začátek výcviku
  • dodržovat pokyny výcvikových instruktorů    
  • při nácviku obran se řídit pokyny figurantů
  • používat vhodné výcvikové pomůcky
  • psa nepřetěžovat a netýrat

6. Pokud probíhá kurz začátečníků je možné na opačném konci výcvikové plochy Individuálně cvičit (bezpečnou vzdálenost vždy vymezuje instruktor kurzu)

7. Každý návštěvník má povinnost uklízet výkaly po svém psu v prostorách cvičiště i okolo něj

8. Za škody způsobené psem plně odpovídá a hradí je jeho majitel !!!

9. Agresivní psi musí mít náhubek po celou dobu pobytu na cvičišti

10. Zákaz přibližování k cizím odloženým psům!!!

11. Nezletilé osoby mají povolen vstup v doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem zákonných zástupců